18.04.2016

 

ZMIANY DOTYCZĄCE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI

 

 

 Podczas 5. posiedzenia Sejmu RP zapadła decyzja o przesunięciu wejścia w życie uchwalonej 5 sierpnia tego roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie będzie to zatem 1 stycznia, a 1 maja 2016r. Nowe regulacje zmienią również ustawę z 19 października 1991r. o gospodarowaniu  nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych uzyskają kompetencje wydawania decyzji o dopuszczalności podziału gospodarstw rolnych oraz tworzenia komisji ds. kształtowania ustroju rolnego. Te będą miały zadanie m.in. opiniować możliwość skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję. 

 

--->>> PLIK DO POBRANIA <<----

 

 

                                                                                                                                                                                                09.01.2015

 

BADANIE NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU w ORGANIZMIE - NOWE ROZPORZĄDZENIE

 

Warunki i sposób dokonywania badań stanu trzeźwości pracownika niedopuszczonego do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy określa nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. poz. 2153) badania obejmują badanie wydychanego powietrza lub badanie krwi. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się przed badaniem krwi, jeżeli stan osoby badanej na to pozwala.
Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się w sposób nieinwazyjny przy użyciu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą: 1) spektrometrii w podczerwieni lub 2) utleniania elektrochemicznego. Badania analizatorem wydechu nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia tytoniu przez osobę badaną. Z badania przeprowadzonego analizatorem wydechu wskazującego na obecność alkoholu w organizmie osoby badanej sporządza się protokół, który zawiera m.in.: dane osoby badanej; imię, nazwisko i podpis osoby przeprowadzającej badanie oraz w obecności której przeprowadzono badanie; miejsce wykonania badania; nazwę, model i numer fabryczny analizatora wydechu, którym przeprowadzono badanie; wynik pomiaru lub pomiarów w postaci cyfrowej oraz jednostkę, w jakiej wyrażony jest wynik; ilość, rodzaj i godzinę spożycia napojów alkoholowych przez osobę badaną w ciągu ostatnich 24 godzin – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe.

Badanie krwi przeprowadza się, jeżeli:

  • osoba badana odmawia poddania się badaniu wydychanego powietrza;
  • osoba badana, pomimo przeprowadzenia badania wydychanego powietrza, żąda badania krwi;
  • stan osoby badanej, zwłaszcza wynikający ze spożycia alkoholu, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania wydychanego powietrza;
  • wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego analizatora wydechu.

 

Z czynności pobrania krwi sporządza się protokół. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że pobranie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osoby badanej, decyzję o pobraniu krwi lub odstąpieniu od jej pobrania podejmuje lekarz.
Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 5 stycznia 2016 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. Nr 25, poz. 117).

 

 

 08.01.2015

 

Zmiany w KODEKSIE PRACY - UMOWA ZLECENIE MAŁO ATRAKCYJNA dla pracodawcy

Od 1 stycznia 2016 r.  obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2014 r., poz. 1831), która wprowadziła zasadę oskładkowania zlecenia do pułapu minimalnej płacy. Oczywiście obowiązkiem ubezpieczenia nadal objęta będzie pierwsza umowa. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tego kontraktu będzie niższa od 1850 zł (czyli kwoty minimalnej płacy w przyszłym roku), to kolejna umowa także będzie podlegać ZUS. Dla przykładu – jeśli ktoś będzie wykonywał trzy zlecenia – pierwsze za 500 zł (od którego dzisiaj odprowadzane są daniny), drugie na 2000 zł, a trzecie na 1400 zł, to od stycznia 2016 r. osoba ta – oprócz danin z umowy za 500 zł – będzie musiała opłacić składki od drugiego zlecenia, np. tego za 1400 zł. Zsumowana podstawa wymiaru składek wyniesie 1900 zł, a więc będzie wyższa od ustawowego minimum. W tej konfiguracji dopiero trzecia umowa, opiewająca na 2000 zł, nie będzie podlegała ZUS. Oczywiście zleceniobiorca będzie też mógł wybrać wariant mniej skomplikowany – zmienić obowiązkowy tytuł do ZUS z dotychczasowej umowy (na 500 zł) na tę, z tytułu wykonywania której pobiera co miesiąc 2000 zł.

 

  

 31.12.2015

 

Jak najwięcej BEZPIECZEŃSTWA w nowym roku

 

24.12.2015

Życzy - FIRMA RINAR

 

  

  28.06.2015 

 NOWY PROJEKT KTÓRY REALIZUJEMY

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

 

 

 

13.04.2015

Od 1 kwietnia 2015 roku nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

 

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź którego dotknęła choroba zawodowa przysługują różnego rodzaju świadczenia. Ubezpieczony oprócz zasiłku chorobowego, czy świadczenia rehabilitacyjnego może skorzystać również jednorazowego odszkodowania.

 

1 kwietnia 2014 roku zmianie ulgną kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej. Nowe wysokości kwot wprowadza obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP 2014 poz. 187). Nowe wskaźniki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

 

 

                                   Wysokość jednorazowych odszkodowań
 

Obowiązujące do

31 marca 2014 r

Obowiązujące od

1 kwietnia 2014 do

31 marca 2015

Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

 

704 zł 730 

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

 

704 zł 730 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

 

12 326 zł 12 775 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

 

12 326 zł 12 775 

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

 

63 390 zł 65 701 zł

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

 

31 695 zł 32 851 zł
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

63 390 zł

 

oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

65 701 zł
 

oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

63 390 zł

 

oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

65 701 zł

 

oraz 12 775 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

 

12 326 zł 12 775 
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

31 695 zł


oraz 12 326 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

32 851 zł

 

oraz 12 775 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

 

 

 

 

 30.03.2015r 

 

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm), które określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.  

 

 

Powyższa nowelizacja wynika z wejścia w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. zmian wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662). Zmiany te umożliwiają odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy. 

 

W skrócie drodzy państwo mamy do dyspozycji nowe druki skierowań na badania lekarskie.!!!  Do Pobrania;

 

          ROZPORZĄDZENIE
          KOMUNIKAT
           WZÓR DO DRUKU

 

07.03.2015

 

Ratownicy WOPR za pomocą defibrylatora AED uratowali mężczyznę na basenie w zielonogórskim CRS. Na własne oczy widziałem tego człowieka na SOR Zielona Góra. Był już przytomny i jest ogromna szansa, że wróci do normalnego życia. Większość osób po nagłym zatrzymaniu krążenia nie ma tyle szczęścia. Umierają przed przyjazdem pogotowia ratunkowego/przylotem helikoptera albo z powodu powikłań spędzają tygodnie na intensywnej terapii i stają się niepełnosprawni. Ich stan zdrowia podporządkowuje po nich życie całych rodzin i powoduje, że jako społeczeństwo musimy płaci ogromne koszty ich leczenia, rent itd. AED kosztuje 5-6 tys. złotych. To nawet nie promil kosztów, które ponosimy przez to, że tych urządzeń nie ma w strategicznych punktach miasta! Czy wiecie, że w każdej szkole w byłej gminie Zielona Góra wisi AED? Żadna szkoła w "starej" Zielonej Górze nie ma AED. Czas najwyższy to zmienić!

 

Zapraszamy do korzystania z ofert szkolenia z zakresu obsługi AED oraz samego zakupu asortymentu. !

 

  

01.03.2015

 Zmniejszenie częstotliwości badań okresowych funkcjonariuszy straży ochrony kolei zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

Zmieniony § 9 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz. U. Nr 232, poz. 2332 z późn. zm.) przewiduje, iż badania okresowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei na stanowiskach administracyjnych przeprowadza się raz na 4 lata (dotychczas obowiązywał termin 3-letni).

Nowe brzmienie § 10 ust. 2 i 3 rozporządzenia zakłada, że badanie kontrolne przeprowadza lekarz orzekający (nie zaś komisja lekarska w Kolejowym Zakładzie Medycyny Pracy). Badanie obejmuje badanie ogólne stanu zdrowia oraz – w zakresie ustalonym przez lekarza orzekającego – badania specjalistyczne i pomocnicze. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, dodatkowo przeprowadza się badanie psychologiczne. W pozostałych przypadkach konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego ustala lekarz orzekający.

 

W znowelizowanym przepisie § 16 ust. 1-3 rozporządzenia przyjęto, że jeżeli osoba badana lub pracodawca nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego, może, za pośrednictwem lekarza orzekającego, który wydał orzeczenie, złożyć odwołanie od orzeczenia lekarskiego wraz z uzasadnieniem – w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Lekarz orzekający, który wydał orzeczenie lekarskie, przekazuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania do właściwej komisji lekarskiej orzekającej w trybie odwoławczym wraz z dokumentacją medyczną badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia. Komisją lekarską orzekającą w trybie odwoławczym właściwą do wydania orzeczenia lekarskiego, w przypadku złożenia odwołania od orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach, o których mowa w § 8, 9 i 10 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6, jest komisja lekarska w Kolejowym Zakładzie Medycyny Pracy, a w przypadku odwołania od orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 5 – komisja lekarska w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.

Zmianie uległa również tabela II w załączniku nr 2 do rozporządzenia określająca zasady badania narządu słuchu.

Orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Omawiana nowelizacja (Dz. U. z 2015 r. poz. 26) wejdzie w życie 23 stycznia br.

 

 

 15.02.2015r

Rada Ochrony Pracy IX kadencji na swoim ostatnim posiedzeniu plenarnym 20 stycznia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 oraz planu długofalowego na lata 2013-2015”. Dokument był prezentowany przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz podczas poprzednich obrad 2 grudnia ub. r.

 

 

Rada pozytywnie oceniła program działania PIP zwracając uwagę na potrzebę nasilenia kontroli w zakresie przestrzegania praw pracowniczych i prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych. Zaleciła prowadzenie działań w kierunku zwiększenia partycypacji pracowniczej w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy i objęcie szczególnym nadzorem prac remontowych obiektów, w których wcześniej stosowany był azbest. Uznała, że należy zwiększyć środki budżetowe na działania inspekcji pracy, poświęcić szczególną uwagę problemom stresu w pracy oraz wzrostu ryzyka z powodów psychospołecznych, zintensyfikować kontrole umów terminowych w placówkach wielkopowierzchniowych i zakładach pracy chronionej.

 

 

Inspekcja powinna bardziej przyjrzeć się egzekwowaniu przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i głównym przyczynom wypadków w budownictwie. Powinna także monitorować prawidłowość stosowania ustawy o emeryturach pomostowych, objąć intensywną kontrolą zasady wynagradzania pracowników firm ochroniarskich oraz stosowanie odzieży i środków ochrony w górnictwie i budownictwie.

 

Rada zwróciła się do parlamentu o zapewnienie „odpowiednich środków na realizację rozległych zadań PIP”.

 

 

 

 

10.02.2015r

Pamiętajmy od 1.01.2015 wchodzi w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, s. 1),

 

 

W dyrektywie Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpiecznych. Jednocześnie należy dostosować system ustanowiony dyrektywą 96/82/WE do zmian w unijnym systemie klasyfikacji substancji i mieszanin, do którego ta dyrektywa się odwołuje. zpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi zawarto przepisy dotyczące zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych, oraz ograniczenia ich skutków dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska. Konieczne są w niej pewne zmiany w celu podwyższenia poziomu ochrony, w szczególności w odniesieniu do zapobiegania poważnym awariom.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy 2012/18/UE w terminie do dnia 31 maja 2015 r. Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 czerwca 2015 r. Z tym dniem traci też moc dyrektywa 96/82/WE.


Dyrektywa 96/82/WE jest wdrożona do prawa polskiego mi.in. przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. Nr 131, poz. 1219, z późn. zm.).