Nadzór BHP

BHP RINAR oferuje pełen outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz przepisem wykonawczym, który jest Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.) 

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

BHP RINAR przejmuje część Państwa obowiązków, dzięki czemu przedsiębiorca ma więcej czasu na rozwój swojej Firmy.
W cenie usług otrzymacie Państwo:
 • Bieżące informowanie właściciela firmy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Udział w komisji przekazującej do użytkowania nowo wybudowane lub przebudowane obiekty i urządzenia mające wpływ na warunki bhp,
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp,
 • Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,
 • Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny bhp,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp,
 • Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy,
 • Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie bhp oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami,
 • Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami,
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp,
 • Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów,
 • Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy,
 • Wykonanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego,
 • Oraz inne czynności wcześniej uzgodnione z właścicielem firmy

Dla Potrzeb każdego klienta uwzględniamy indywidualny zakres świadczeń z zakresu BHP. Prosimy o kontakt celem sprecyzowania potrzeb i wyliczenia stawki.

Masz pytania?

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.