Szkolenia kadry kierowniczej

Kierownik jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. (art. 237³ § 2¹ KP)
Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej.  Osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach (§ 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego).

Celem szkolenia okresowego kadry kierowniczej jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:
 • oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.nr 180, poz.1860 z późn. zm)

Ramowy program szkolenia:
 • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy – dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka,
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktarzu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w środowisku pracy,
 • Zasady postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy,
 • Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Szkolenie prowadzone przez specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia BHP pracodawców: 16 godzin
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Masz pytania?

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.