Szkolenia pracodawców

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP)

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia BHP – okresowe pracodawców. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)
Celem szkolenia BHP pracodawców ( minimum 16 godzin lekcyjnych ) jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Szkolenie BHP pracodawców przeprowadzane jest zgodnie z: ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm)

Ramowy program szkolenia BHP pracodawców:
 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego ( dyrektyw WE , konwencji MOP),
 • Obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • Ochrony pracy kobiet i młodocianych ,
 • Profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • Organizowanie nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów,
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy,
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków w pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka ; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki,
 • Organizacja i metodyka szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy,
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy ( np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

Szkolenie prowadzone przez specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia BHP pracodawców: 16 godzin
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Masz pytania?

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.