Szkolenia wstępne

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art. 237 paragraf 1KP)

Oferujemy Państwu szkolenia BHP wstępne przy przyjęciu do pracy wszystkich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.)

Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń BHP wstępnych, któremu podlegają obowiązkowo wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. ( art. 237 § 1KP)

Celem szkolenia BHP wstępnego jest (min. 3 godziny lekcyjne) jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku ( § 9 ust. 1 rozporządzenia szkoleniowego)
Ramowy program szkolenia BHP:
 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy,
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze,
 • Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych  oraz transportem wewnątrzzakładowym,
 • Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego,
 • Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo i zdrowie pracownika,
 • Profilaktyczna opieka lekarska-zasady jej stosowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego,
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru,
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia prowadzone są przez Specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia: 4 godziny
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia.

Masz pytania?

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.